ทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 8 เปิดบ้านคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์


ข้อมูลเมื่อ : 21 สิงหาคม 2566

702 เข้าชม

...
บรรยากาศงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 8 เปิดบ้านคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ พบกับกิจกรรม workshop ของแต่ละภาควิชา ชมห้องเรียนห้องปฏิบัติงานและนิทรรศการผลงานของนักศึกษานอกจากนี้ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าสร้างสรรค์จากนักศึกษาและหน่วยงานภายนอก และมีมีรถรางไฟฟ้าบริการฟรี ตลอดงาน กิจกรรมจัดตั้งแต่วันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ข่าวและกิจกรรม