พิธีไหว้ครู และครอบครูช่างศิลปกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2566


ข้อมูลเมื่อ : 17 สิงหาคม 2566

720 เข้าชม

...
พิธีไหว้ครู และครอบครูช่างศิลปกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566
 
ณ บริเวณลานหน้าหอศิลป์บรมราชกุมารี และโถงล่างหอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ทัศนศิลป์สิรินธร
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์ อาจารย์อาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ และศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ให้เกียรติเป็นผู้ประกอบพิธี
ในโอกาสอันดีนี้ ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาคณะจิตรกรรมฯ กับนักศึกษาปริญญาตรี / ปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 32 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิน 345,000- บาท
 
ทุนการศึกษาจากโครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงานปฏิทินกนกสิน ประจำปี 2567 จำนวน 12 ทุน
- รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล ทุนการศึกษาละ 20,000- บาท
- รางวัลดีเด่น 11 รางวัล ทุนการศึกษาละ 15,000- บาท
ทุนการศึกษาศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ จำนวน 6 ทุน แบ่งเป็นทุนละ 10,000.- จำนวน 2 ทุน และทุนละ 5,000.- จำนวน 4 ทุน
ทุนการศึกษาศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000.-
ทุนการศึกษาศาสตราจารย์ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000.
ทุนการศึกษาคุณสุภาวดี คชศิลา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000.-
ทุนการศึกษาอุดหนุนเงินรายได้คณะจิตรกรรมฯ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000.-
 
ขอบพระคุณคณาจารย์ ที่ให้เกียรติมาร่วมในพิธี เป็นขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา
ขอบพระคุณทีมงานนักศึกษาทุกชั้นปีสำหรับการร่วมมือร่วมใจกันจัดงาน ทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ช่วยให้คำปรึกษาและสนับสนุนนักศึกษา

ข่าวและกิจกรรม