ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความครับ กับวารสาร "ศิลป พีระศรี" ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ข้อมูลเมื่อ : 28 สิงหาคม 2566

731 เข้าชม

...
วารสารศิลป์ พีระศรี กำลังเปิดรับบทความวิชาการทางด้านทัศนศิลป์ บทความวิจัย บทความงานสร้างสรรค์ บทวิจารณ์ บทความปริทัศน์ และงานแปลทางวิชาการเพื่อรับการพิจารณา (peer-review) ตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสาร ปัจจุบันวารสารศิลป์ พีระศรี ได้รับการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2567 เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน/ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)

วารสารเปิดรับบทความตลอดปี และไม่มีค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอนของการพิจารณาบทความ รวมทั้งตีพิมพ์
ผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร การเตรียมต้นฉบับ และส่งบทความผ่านระบบได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jfa/about/submissions หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2221-0820 (ติดต่อวารสารศิลป์ พีระศรี) หรือที่อีเมล์ warasansilpabhirasri@gmail.com

ข่าวและกิจกรรม