สัมมนานานาชาติด้านศิลปะเสียง LISTENING BIENNIAL x BANGKOK SYMPOSIUM


ข้อมูลเมื่อ : 27 มิถุนายน 2566

725 เข้าชม

...

สัมมนานานาชาติด้านศิลปะเสียง
LISTENING BIENNIAL x BANGKOK SYMPOSIUM
22 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพ
ผู้สนใจกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าทางลิงค์

https://forms.gle/z7jjZkoSaxrQFE1j8

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
และคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่วมกับ The Listening Biennial 2023
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการ
ด้านศิลปะเสียง ระดับนานาชาติ
Bangkok Symposium

วันที่ 22 กรกฎาคม 2023 ระหว่างเวลา 8.00 น. - 16.45 น.
สถานที่จัดงาน: ห้องประชุม ศร. 3104 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Speakers:
Yang Yeung (จาก Chinese University of Hong Kong)
Dayang Yraola (จาก University of the Philippines)
Nguyen Trinh Thi (จาก Hanoi, Vietnam)
David Wallraf (จาก Hamburg, Germany)
ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ (จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
กุลิสร์ บุญญะสัญ (จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
เตยงาม คุปตะบุตร (จากคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
สรัญรัตน์ แสงชัย (จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
ภูมิภักดิ์ จารุประกร (จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
ผู้สนใจที่เข้าร่วมโครงการ ในวันสัมมนา สามารถนำรถไปจอดได้ที่สนามหลวง พร้อมแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่ามาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยศิลปากรครับ

Bangkok Symposium : THE LISTENING BIENNIAL 2023 @Silpakorn University

https://fb.me/e/2ZS80Bcfg

ข่าวและกิจกรรม