ศิษย์เก่า / ศิลปินแห่งชาติ


ข้อมูลเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

837 เข้าชม

...

นายศราวุธ ดวงจำปา

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช ๒๕๖๐

    นายศราวุธ  ดวงจำปา  สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมร่วมสมัยจนมีลักษณะโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ  ในวงการศิลปะ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยมีแรงบันดาลใจจากความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งในธรรมชาติที่มีวงจรชีวิตเจริญงอกงามและเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา รูปทรงธรรมชาตินั้นให้ความรู้สึกเบ่งบาน เคลื่อนไหว มีชีวิตถูกนำมาพัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ประสานไปกับโครงสร้างเรขาคณิต มีความแข็งแกร่งหนักแน่น          ให้ความรู้สึกของพลัง ที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามของสติปัญญาต่อจิตใจของผู้ชม

นายศราวุธ ดวงจำปา ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาสื่อและวัสดุสมัยใหม่ในการสร้างสรรค์วัสดุที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทั้งวัสดุทางสังเคราะห์อุตสาหกรรมและวัสดุสำเร็จรูปโดยสร้างประสานความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุสิ่งของกับปฏิกิริยา อารมณ์และจิตใจของมนุษย์นับเป็นการผสมผสานแนวคิดกับลักษณะการสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศิลปะอย่างยิ่ง ได้ร่วมแสดงผลงานและได้รับเชิญ ให้ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายครั้งได้รับรางวัลจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓ และครั้งที่ ๓๑ เป็นอาจารย์สอนศิลปะและเป็นผู้ริเริ่มสร้างงานประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดสงขลาและจังหวัดเชียงใหม่  รวมทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และสืบสานงานศิลปะของชาติ

              นายศราวุธ  ดวงจำปา จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

ข่าวและกิจกรรม