พิธีไหว้ครู และครอบครูช่างศิลปกรรม ประจำปี 2565


ข้อมูลเมื่อ : 11 สิงหาคม 2565

723 เข้าชม

...
11 สิงหาคม 2565 : พิธีไหว้ครู และครอบครูช่างศิลปกรรม ประจำปี 2565 โดย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร
คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์ อาจารย์อาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ และศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ให้เกียรติเป็นผู้ประกอบพิธี
 
ขอบพระคุณคณาจารย์ ที่ให้เกียรติมาร่วมในพิธี เป็นขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา
ขอบพระคุณทีมงานนักศึกษาทุกชั้นปีสำหรับการร่วมมือร่วมใจกันจัดงาน ทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ช่วยให้คำปรึกษาและสนับสนุนนักศึกษา
หลังจากไม่ได้จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรมมาถึง 2 ปี ครั้งนี้ เมื่อได้จัดขึ้นหลังจากสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายลง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นขวัญและกำลังใจ เป็นสิริมงคลกับนักศึกษา แล้วบุคลากรทุกๆคนของคณะครับ
 
รูปภาพเพิ่มเติม : Click

ข่าวและกิจกรรม