คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 1/2565


ข้อมูลเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2565

3067 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา 1/2565 (เปิดเทอม 4 กรกฎาคม 2565) จัดการเรียนการสอนในพื้นที่ 100%

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.)ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบให้ทุกวิทยาเขตมีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ (Onsite) ตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

สำนักงานคณบดี คณะจิตรกรรมฯ
โทร 0-2221-0820 / 034-271-379
www.finearts.su.ac.th
FACEBOOK : FineArtsSilpakorn

ข่าวและกิจกรรม