การตอบแบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


ข้อมูลเมื่อ : 28 เมษายน 2565

713 เข้าชม

...
ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติและรายชื่อตามที่คณะ/ส่วนงาน/หน่วยงานเสนอ ตอบแบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
โดยการยืนยันตัวตนผ่าน account: @su.ac.th เท่านั้น ผ่านลิงก์ https://bit.ly/3LSgiGG
หรือ QR Code นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข่าวและกิจกรรม