ศิษย์เก่า / ศิลปินแห่งชาติ


ข้อมูลเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

3068 เข้าชม

...

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง 

คำประกาศเกียรติคุณ 
    ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2552
   ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ปัจจุบันอายุ ๖๑ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่ กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาศิลปะจากโรงเรียนเพาะช่าง ได้รับปริญญาศิลปะบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒ (จิตรกรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาศิลปะมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับทุนไปศึกษาที่ L’ Academia di belle Arte ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์โท คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกษียณอายุในตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง เป็นศิลปินที่มีแนวคิดที่ทันสมัย สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดดุลยภาพระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนาศิลปะให้เป็นแนวทางสร้างสรรค์ศิลปกรรมไทยร่วมสมัยอย่างมีเอกลักษณ์ ทั้งทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนศิลปะและผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ตลอดระยะเวลา ๔๐ ปี ในการสร้างสรรค์ศิลปะพร้อมกับผสมผสานกับการศึกษาค้นคว้าด้านวิชาการศิลปะ อีกทั้งยังได้ค้นพบทฤษฎีแสงเงา โดยนำไปสร้างสรรค์ผลงานในแบบนามธรรมที่มีบุคลิกเฉพาะตัว และพัฒนาไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในการสร้างสรรค์ศิลปกรรม โดยใช้เอกลักษณ์ของแสงเงา หรือสีทองเป็นส่วนประกอบ ต่อมาใช้วัตถุที่มีความแวววาวเพื่อสื่อความคิดของความเป็นไทยโดยใช้เทคนิคแบบจิตรกรรมแบบไทยประเพณีมาผสม ผสานกับเทคนิคแบบศิลปะตะวันตก วิธีการในการแสดงออก สะท้อนถึงสาระทางพุทธปรัชญา เพื่อชี้นำสังคมและพัฒนาสังคม และแสดงแนวคิดถึงความเป็นไทย ความศรัทธา ความสงบนิ่ง ความศักดิ์สิทธิ์ ในทางศาสนา จนเป็นที่ประจักษ์ของวงการศิลปะและได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ อีกทั้งได้รับรางวัลยอดเยี่ยม นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยครั้งที่ ๑ ธนาคารกสิกรไทย และได้รับรางวัลอีกมากมายหลายรางวัล ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ จึงนับว่าศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง เป็นอาจารย์สอนศิลปะและเป็นศิลปินไทยร่วมสมัยผู้หนึ่งที่มีความสามารถ ประสบการณ์ อีกทั้งยังทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศอีกนานับการจึงถือได้ว่าเป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการศึกษาศิลปะ และเป็นแรงบันดาลใจให้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง อีกทั้งได้อุทิศตนให้กับงานการกุศลโดยร่วมบริจาคผลงานให้กับสาธารณกุศลทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอย่างสม่ำเสมอมาเป็นเวลายาวนาน 
ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๒ 

ข่าวและกิจกรรม