ศิษย์เก่า / ศิลปินแห่งชาติ


ข้อมูลเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

3076 เข้าชม

...

รองศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข 

คำประกาศเกียรติคุณ

   รองศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

รองศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข ได้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมที่มีฐานแนวความคิดจากปรัชญา วิถีชีวิต พุทธปรัชญาที่นำมาตีความนำเสนอเป็นผลงานสร้างสรรค์เป็นรูปสัญลักษณ์ทางทัศนศิลป์ ประติมากรรมทั้งในรูปแบบนามธรรมและรูปแบบสัญลักษณ์ โดยพัฒนาศักยภาพแนวความคิดและเทคนิควิธีการอยู่ตลอดเวลาทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังได้ถวายงานแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในการปั้นพระประธานเพื่อนำไปประดิษฐานในวิหารปฏิบัติธรรม วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่า พระปฏิมาสิริภานฤมิตร นับเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

ข่าวและกิจกรรม