การร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564


ข้อมูลเมื่อ : 04 ตุลาคม 2564

724 เข้าชม

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่า คณาจารย์ และผู้สนับสนุนทุกๆ ท่าน
สำหรับการร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
 
รวมทั้งสิ้น 1,516,000 บาท
 
จัดสรรเป็นทุนการศึกษาจำนวน 200 ทุน
แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน 5 คน
นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 38 คน
และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 157 คน
 
...
 
ทุนการศึกษาอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จำนวน 172 ทุน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,225,000.- บาท
ทุนการศึกษาคุณศุภัชฌา โรจนวนิช จำนวน 5 ทุน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,000.- บาท
ทุนการศึกษาคุณอุบลพรรณ แสนศิริพันธุ์ จำนวน 3 ทุน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000.- บาท
ทุนการศึกษาภควัตและเพื่อนจิตรกรรมฯ 63 จำนวน 6 ทุน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,000.- บาท
ทุนการศึกษาคุณปัณฑิตา มีบุญสบาย จำนวน 5 ทุน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000.- บาท
ทุนการศึกษาคุณปกรณ์ชัย วรจิตชุติวัฒน์ จำนวน 4 ทุน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000.- บาท
ทุนการศึกษาคุณวัชระ กล้าค้าขาย จำนวน 5 ทุน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000.- บาท
และกองทุนสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีฉุกเฉิน
โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ร่วมกันบริจาค
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,000.- บาท
 
...
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการมอบทุนการศึกษา
ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะจิตรกรรมฯ
 
คุณมลฤดี ประชุม (สำนักงานเลขานุการคณบดี คณะจิตรกรรมฯ)
 
034-271-379 หรือ https://lin.ee/xMCaEqY

ข่าวและกิจกรรม