การทูลเกล้าถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาทัศนศิลป์) แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์


ข้อมูลเมื่อ : 07 กรกฎาคม 2564

719 เข้าชม

...
ในโอกาสที่ สภามหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาทัศนศิลป์) แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
 
ขอประทานกราบทูลถวายพระพรชัยมงคล ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
 
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
และพร้อมกันนี้ คณะจิตรกรรมฯ ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
 
และนายบุญชัย เบญจรงคกุล ที่ได้รับอนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาทัศนศิลป์) 

ข่าวและกิจกรรม