ประกันกลุ่มโควิด (Covid-19) สำหรับนักศึกษาและบุคลากรทุกคนของคณะจิตรกรรมฯ


ข้อมูลเมื่อ : 29 มิถุนายน 2564

3076 เข้าชม

...

ประกันกลุ่มโควิด (Covid-19)
สำหรับนักศึกษาและบุคลากรทุกคนของคณะจิตรกรรมฯ
วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท กับทิพยประกันภัย
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
(***อยู่ในระหว่างการดำเนินการเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาใหม่ที่กำลังจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564)


ความคุ้มครองกรณีแพ้วัคซีนเริ่มตั้งแต่ 2 มิถุนายน 2564
(ระยะคุ้มครองกรณีแพ้วัคซีน ต้องอยู่ในระยะ 90 วัน หลังจากฉีดวัคซีนเข็มล่าสุด)
ความคุ้มครองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา เริ่มตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2564

1. วงเงิน 100,000 บาท สำหรับการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา / การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าอันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. วงเงิน 10,000 บาท สำหรับค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโรโรนา ต่อปี หรือค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเท่านั้น อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อปี
3. วงเงิน 10,000 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สำหรับบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้เอาประกันภัย (ต่อปี) สูงสุด 3 คน จ่ายตามจริงไม่เกิน
4. วงเงิน 500 บาท/วัน สำหรับกรณีไม่ใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล สามารถเลือกเบิกค่าชดเชยการนอนในโรงพยาบาลแทนได้ การชดเชยรายได้รายวันระหว่างการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยในจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สูงสุด 20 วันต่อปี หรือการชดเชยรายได้รายวันระหว่างการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สูงสุด 20 วันต่อปี

เมื่อทางคณะวิชาได้รับบัตรประกันจากบริษัททิพยประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้นักศึกษาและบุคลากรทราบอีกครั้ง
ตรวจสอบโรงพยาบาลคู่สัญญากรณีสินไหมทดแทนได้ที่ https://www.dhipayalife.co.th/hospital-claim

ข่าวและกิจกรรม