ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง


ข้อมูลเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2564

3076 เข้าชม

...
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดี และ ทีมบริหารทุกท่านในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา
สำหรับความเสียสละและความทุ่มเทให้กับการพัฒนาคณะจิตรกรรมฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอย่างเต็มกำลังสติปัญญาด้วยคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ความดีงามที่ท่านได้อุทิศและเสียสละตนให้กับคณะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานี้
จะเป็นรอยประทับในประวัติศาสตร์ แห่งองค์กรนี้สืบไป ขอขอบพระคุณครับ 
 
"ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง" คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ พ.ศ. 2560 - 2564

ข่าวและกิจกรรม