ประกาศผลการตัดสิน โครงการเปิดบ้านจิตรกรรมฯ คณะจิตรกรรม ฯ


ข้อมูลเมื่อ : 23 ธันวาคม 2563

3069 เข้าชม

ประกาศผลการตัดสิน


โครงการเปิดบ้านจิตรกรรมฯ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์


มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563


ประเภทงานจิตรกรรม (วาดภาพสด) หัวข้อ ความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ไทย – ญี่ปุ่น


วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท


เด็กชายชัยวัทน์ ภูมิลำเนา

  

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

 

รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล


เด็กหญิงนารา วิบูลย์สันติพงศ์

รางวัลละ 5,000 บาท


โรงเรียนรุ่งอรุณ

 

 

 

 

รางวัลชมเชย มี 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท


เด็กหญิงพิมพ์ญาดา มาลีเทศ

  

โรงเรียนวัดราชโอรส

 เด็กหญิงรพีพรรณ ถ้ำทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

นางสาวพรชนก อิ่มแสง โรงเรียนโยธินบูรณะ


นางสาวมนัสนันท์ ศรีคราม โรงเรียนวัดราชโอรส


เด็กชายศุภชัย โพธิ์ย้อย โรงเรียนวัดนวลนรดิศ


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 นายเชษฐา ภาลี โรงเรียนวัดราชโอรส

 รางวัลชมเชย มี 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท


นางสาวสุภัสร ฉิมนาคบุญ

  

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

เด็กชายประสิทธิ์ สิงชิว โรงเรียนวัดสุทธิวราราม


เด็กหญิงภิญญดา บุญยะวัฒน์ โรงเรียนบางเลนวิทยา


นางสาวกนกวรรณ สุขบรรเทิง โรงเรียนวัดราชโอรส

นางสาวฐิตารีย์ สุนทรีกุลพงศ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ข่าวและกิจกรรม