รับมอบทุนการศึกษา"ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ"


ข้อมูลเมื่อ : 09 ธันวาคม 2563

712 เข้าชม

 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 
 
ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พร้อมคณาจารย์และนักศึกษา  รับมอบทุนการศึกษาสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ลานศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี หน้าหอศิลป์ PSG วังท่าพระ
ในนาม "ทุนศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ" โดยมี ผศ.ดร.ประติมา นิ่มเสมอ มอบทุนให้กับนักศึกษา
โดยเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งในทุกๆ ปีการศึกษา จำนวนปีละ 2 ทุน ทุนละ 10,000.- (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
โดยมอบเป็นเงินสดป็นจำนวนเงิน 20,000.- บาทต่อปี (สองหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้

 1. นายกิตติพร จันด้วง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 01590007
 2. นางสาววัลลิภา แก้วข้าว นักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 01590085

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ข่าวและกิจกรรม