นักเรียนโครงงาน Music Multimedia Arts and Design (MMAD) และคณะอาจารย์เข้าเยี่ยมคณะจิตรกรรมฯ


ข้อมูลเมื่อ : 31 มกราคม 2561

712 เข้าชม

...

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 อาจารย์ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร [รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา] และอาจารย์วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ [หัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์] ผู้แทนคณะจิตรกรรมฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโครงงาน Music Multimedia Arts and Design (MMAD) จำนวน 10 คน จากดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ที่ให้ความสนใจต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับงานจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เพื่อก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาต่อยอดโครงงานของผู้เรียน และการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในอนาคต 

ข่าวและกิจกรรม