โครงการศิลปกรรมเพื่อทุนการศึกษาและการพัฒนา


ข้อมูลเมื่อ : 29 ตุลาคม 2563

3072 เข้าชม

โครงการศิลปกรรมเพื่อทุนการศึกษาและการพัฒนาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และงานเลี้ยงขอบพระคุณศิษย์เก่า ศิลปิน คณาจารย์ และผู้มีอุปการคุณ สนับสนุนทุนเพื่อทุนการศึกษาและการพัฒนาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร. ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรมฯ

ดร.พินิจ บุญเลิศ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ศิลปินและศิษย์เก่าผู้บริจาคทุนการศึกษา

คุณธวัชชัย ต้องตรงทรัพย์ ตัวแทนบริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด

คุณภัณฑิดา วิทยาภาเลิศ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและสื่อสารในองค์กร บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

คุณสุริยา นามวงศ์ ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย MOCA BANGKOK

และตัวแทนจากภาคเอกชน ที่ร่วมการสนับสนุนผลงานศิลปะ ในโครงการศิลปกรรมเพื่อทุนการศึกษาและการพัฒนา 

   ในโครงการศิลปกรรมเพื่อทุนการศึกษาและการพัฒนา และโครงการสนับสนุนต่างๆในช่วงวิกฤติโควิดที่ผ่านมารวมมากกว่า
 
9,000,000 บาท   มีผู้บริหาร ศิลปิน และคณาจารย์เข้าร่วมงานหลายท่าน เช่น
 
ตัวแทนศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง(ผู้บริจาคทุนเพื่อการพัฒนาคณะจิตรกรรมฯ 3,000,000 บาท)
 
ตัวแทนอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์(ผู้บริจาคทุนเพื่อการพัฒนาคณะจิตรกรรมฯ 3,000,000 บาท)
 
และ อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ   ผู้บริจาคทุนเพื่อการพัฒนาคณะจิตรกรรมฯ 1,000,000 บาท)
 
ศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิต และศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ อาจารย์อาวุโส ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อ
 
พัฒนาคณะฯคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ผู้บริจาครายได้จากการจำหน่ายผลงานโครงการผ่านวิกฤต COVID-19
 
เพื่อเป็นทุนการศึกษารวม 500,000 บาท
 
  
    หัวหน้าภาคและตัวแทนภาควิชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
 
เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติแด่ผู้มีอุปการคุณแก่คณะจิตรกรรมฯ ในปีที่ผ่านมา

โดยมีผลงานศิลปะ จัดแสดงผลงานตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2563 ณ หอศิลป์ PSG Art GALLERY

หอศิลป์ วังท่าพระ กรุงเทพฯ

ข่าวและกิจกรรม