รางวัลชนะเลิศ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี พ.ศ. 2560


ข้อมูลเมื่อ : 10 ธันวาคม 2560

765 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยิินดีกับนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ภาควิชาประติมากรรม ทั้ง 2 ทีม คือ [ทีม Thai Sculpture] นายชลิตพงษ์  สีสองห้อง รหัสนักศึกษา 01560010 และนายสุชาติ สิงห์ทอง รหัสนักศึกษา 01560082 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ [ทีม Monument] นายธนกฤต ปิยวงศ์คีีรี รหัสนักศึกษา 01560030 และนายอภิสิทธิ์  สุดภู่ทอง รหัสนักศึกษา 60002208 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี พ.ศ. 2560 ในหัวข้องานศิลปกรรม "ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา" จัดโดย กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้เข้าชมผลงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

ข่าวและกิจกรรม