คณะเภสัชศาสตร์มอบเจลฟ้าฯ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องล้างออก


ข้อมูลเมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2563

3076 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 

ภก.รศ.ดร. ธนเเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและบุคลากรคณะเภสัชภาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ เจลฟ้า มอบให้แก่ตัวแทนคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์โดยมี อ.ดร.วิชญ มุกดามณี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งบุคลากรคณะ่จิตรกรรมฯ รับมอบผลิตภัณฑ์เจลฟ้า  ผลิตภัณฑ์เจลฟ้าเป็นเจลที่ใช้แบบไม่ต้องล้างมือ เจลทำความสะอาดเพื่อสุขลักษณะ สามารถใช้ได้ทุกครั้งที่ต้องการ 

ทางทีมงานคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ทั้งนี้ทางคณะ่จิตรกรรมฯ จะนำมาแจกจ่ายตามมุมห้องเรียนต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

ข่าวและกิจกรรม