การบรรยายพิเศษ เรื่อง วิวัฒนาการของประติมากรรม และสุนทรียศาสตร์ในอินเดียสมัยใหม่


ข้อมูลเมื่อ : 10 มกราคม 2563

712 เข้าชม

...

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Evolution of Sculpture and Aesthetics in Modern India"
(วิวัฒนาการของประติมากรรม และสุนทรียศาสตร์ในอินเดียสมัยใหม่)
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 14.45 น.


ศิลปินรับเชิญ Saurav Roy Chowdhury และวิทยากรรับเชิญ Darlene Dhillon
ประสานงานและจัดกิจกรรมโดย ผศ.ปาริชาติ ศุภพันธ์ และมี อ.ดร.วิชญ มุกดามณี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรร่วม แปลภาษา พร้อมอธิบายภาพผลงานศิลปะ


ณ ห้องภาพยนตร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่ "กดตรงนี้"

 

ข่าวและกิจกรรม