รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ประจำปีที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๐


ข้อมูลเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2560

3066 เข้าชม

...

โครงการ "ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑" ประจำปี ๒๕๖๐ ได้กำหนด การแข่งขันระหว่างวันที ๑๘-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อในการสร้างสรรค์งาน "อรุโณทัยแห่งจินตนาการ" โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒ ราย และได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. นางสาวผานิตชา  จันทรสมโภช  นักศึกษาชั้นปีที่ ๕  รหัส ๐๑๕๖๐๐๔๗ ภาควิชาจิตรกรรม

ได้รับรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงความคิดสร้างสรรค์  เงินรางวัล ๗๐,๐๐๐ บาท

๒. นายเทิดธันวา  คะนะมะ  นักศึกษาชั้นปีที่ ๕  รหัส ๐๑๕๖๐๐๒๗  ภาควิชาศิลปไทย

ได้รับรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงดีเด่น เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท

ข่าวและกิจกรรม