มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการพิจารณาให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์


ข้อมูลเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2562

3073 เข้าชม

...

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ได้รับการพิจารณาให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์

ระดับสูงสุดที่ได้รับเครื่องหมาย 5 ดาว

จาก QS Star Rating System

- ด้าน Art & Culture (ศิลปะและวัฒนธรรม)

- ด้าน Innovations (ด้านนวัตกรรม)

- ด้าน Employability (ด้านการมีงานทำของบัณฑิต)

- ด้าน Internationalization(ความรู้จักระดับนานาชาติ)

ข่าวและกิจกรรม