พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนถวัลย์-ไทยพาณิชย์ ประจำปี 2560


ข้อมูลเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2560

3066 เข้าชม

...

มูลนิธิสยามกัมมาจล กำหนดทำพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนถวัลย์-ไทยพาณิชย์ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้อง Presentation ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ รัชโยธิน กรุงเทพมหานคร จำนวน 18 ทุน จาก 3 สถาบันการศึกษา ทุนละ 10,000.- บาท

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ รายนามนักศึกษารับทุนการศึกษา จำนวน 5 รายดังนี้

1. นายภฤศชัย  หอมช่วงทรัพย์  รหัสนักศึกษา 01570054  นักศึกษาชั้นปีที่ 4

2. นางสาวอมราพร  โรบินสัน  รหัสนักศึกษา 01570096  นักศึกษาชั้นปีที่ 4

3. นางสาวกุลธิดา  กฤษณคุปต์  รหัสนักศึกษา 01570003  นักศึกษาชั้นปีที่ 4

4. นายอภิรัฐ  ฤกษ์ดี  รหัสนักศึกษา 01570095  นักศึกษาชั้นปีที่ 4

5. นายปฏิภาณ  สมทิพย์  รหัสนักศึกษา 01570039  นักศึกษาชั้นปีที่ 4

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร รายนามนักศึกษารับทุนการศึกษา จำนวน 1 ราย ดังนี้

1. นายไชยยัณห์  สละบัวเลย  รหัสนักศึกษา  รหัสนักศึกษา 01580031  นักศึกษาชั้นปีที่ 3

 

ข่าวและกิจกรรม