ต้อนรับกลุ่มงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรุงเทพฯ


ข้อมูลเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2562

3079 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ผู้บริหารคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับกลุ่มงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยฯ

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดี อ.ดร.วิชญ มุกดามณี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ (คนที่สองจากซ้าย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณฤษภ์ ทิพย์วารี หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม (คนแรกจากซ้าย) ให้การต้อนรับคุณอำนวย รัตนบุรี หัวหน้ากลุ่มงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมผู้ติดตาม ร่วมกันหารือพัฒนาภาคีเครือข่าย​ศิลป​วัฒนธรรม​ร่วมสมัยในอนาคต

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม   

ข่าวและกิจกรรม