โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


ข้อมูลเมื่อ : 31 ตุลาคม 2562

706 เข้าชม

...

 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 เรื่อง "เกณฑ์ EdPEx : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" 

โดย ศ.ดร.แพทย์หญิง จามรี ธีรตกุลพิศาล ให้เกียรติเป็นวิทยากร

กิจกรรมการบรรยายเริ่มในเวลา 9.00 - 16.30 น.

 ณ ห้องภาพยนตร์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการทางทัศนศิลป์สิรินธร

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง จังหวัดนครปฐม

 

 

 

ข่าวและกิจกรรม