ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลศิลปกรรมไทยออยล์ครั้งที่ 1


ข้อมูลเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2562

3080 เข้าชม

...

เมื่อเวลา 13:00 น. วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน 18 ชิ้นเพื่อจัดแสดง ในหอศิลป์บรมราชกุมารี ในโครงการ การประกวดศิลปกรรมไทยออยล์ ครั้ง 1 ประจำปี 2562 หัวข้อ “ความสุขของคนไทย”โดย ความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จัดแสดงครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 30 กรกฎาคม 2562 ณ หอศิลป์ บรมราชกุมารี ชั้น 2 คณะจิตรกรรม ฯ 
พิธีเปิดนิทรรศการ จะจัดขึ้น ณ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา พร้อมทั้งมอบรางวัลทุนการศึกษา ในเดือนสิงหาคม 2562.

โดยผู้ได้รับคัดเลือกมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 


รางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่ 1  ทุนการศึกษา 100,000 บาท 

1.  นางสาวศุภัชฌา  โรจนวนิช    ชื่อผลงาน : สุขใจวิถีไทย-จีน

รางวัลดีเด่น ทุนการศึกษา รางวัลละ 70,000 บาท จำนวน 2 คน

1.  นายภาสกร  แพชนะ          ชื่อผลงาน : พื้นที่แห่งความสุข
2.  นายก้องภพ  เบ็ญจนิรัตน์    ชื่อผลงาน : เรื่องเล่าของยา

รางวัลสนับสนุน ทุนการศึกษา รางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 15 คน

1.  นายธนากร  ขวัญปาก        ชื่อผลงาน : ความสุขที่เป็นคนไทย
2.  นายจักรชัย เพ็ชรปานกัน    ชื่อผลงาน : ความสุข ทุ่งทอง 1
3.  นายศิริโรจน์  โคตรวงษา     ชื่อผลงาน : ยิ้มสยาม
4.  นายสิปปภาส  แก้วรากมุข   ชื่อผลงาน  : ศูนย์รวมของความสุข
5.  นายภฤศชัย  หอมช่วงทรัพย์  ชื่อผลงาน : พระสัตยาธิษฐาน ตามรอยพระราชดำริ
6.  นายวิรัตน์  เอกปัจชา         ชื่อผลงาน   : ชีวิตผาสุกใต้ร่มพระบารมี
7.  นายพลวัฒน์  สามิดี          ชื่อผลงาน   :  Happy
8.  นางสาวณัฐนิชา  สัมฤทธิ์   ชื่อผลงาน   :  Pressure No. 3
9.  นายพรดนัย  วัฒนาประดิษฐชัย   ชื่อผลงาน :   หนึ่งความคิดของเด็กๆ
10. นายเสฏฐวุฒิ  ทรัพย์บุญธรรม    ชื่อผลงาน  :  พลังความสุขที่มาจากขยะ
11. นายพิจักษณ์ อินทรประสิทธ์      ชื่อผลงาน :  My King
12. นายธนโชติ พิลา                     ชื่อผลงาน :   ขอขมา
13. นายอภิชาติ  วาหะมงคล           ชื่อผลงาน  :   ทัศนธาตุจากตลาด
14. นายศุภกร  จินต์ภาณี               ชื่อผลงาน   :  จินตนาการของเด็ก
15. ภูมินท์  ภูผา                          ชื่อผลงาน   :  ขอแสดงความยินดี

  .............................................................................

ข่าวและกิจกรรม