สัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร "กิจกรรมนักศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต พิชิตฝันศิลปากร : Silpakorn Act Ars."


ข้อมูลเมื่อ : 06 กรกฎาคม 2560

3069 เข้าชม

...

กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ กำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร "กิจกรรมนักศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต พิชิตฝันศิลปากร : Silpakorn Act Ars." ระหว่างวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะเลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำองค์กรนักศึกษาได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และตระหนักถึงวิถีแห่งการทำงานกิจกรรมนักศึกษาด้วยการถ่ายทอดองค์ความรูู้ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะจิตกรรรมฯ ผู้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 6 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. อาจารย์ฑีฆวุฒิ  บุญวิจิตร  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

2. นางสาวมลฤดี  ประชุม  นักกิจการนักศึกษาปฏิบัติการ

3. นายวัฒนันท์  พัดลม  รหัสนักศึกษา 01570075

4. นายจักรพันธุ์  อุณอนันต์  รหัสนักศึกษา 01570007

5. นางสาวกุลธิดา  กฤษณคุปต์  รหัสนักศึกษา  01570003

ข่าวและกิจกรรม