ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี


ข้อมูลเมื่อ : 10 กรกฎาคม 2562

703 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 

โดยแนะนำคณาจารย์ผู้สอน แต่ละภาคสาขาวิชา และแนะนำการปฏิบัติตัวในการเป็นนักศึกษา การขอทุนการศึกษา สิทธิประโยชน์ของการรักษาพยาบาล การผ่อนผันวิชาทหาร (รด) 

ข่าวและกิจกรรม