ศิลปินเสวนา ARCADE 3 ArtistTALK


ข้อมูลเมื่อ : 13 มิถุนายน 2562

3074 เข้าชม

...

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 13 มิถุนายน 2562

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

จัดกิจกรรมศิลปินเสวนาเนื่องในนิทรรศการศิลปินนานาชาติ 3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ART, CRAFT AND DESIGN (ARCADE) 2019

“Establishing Society Establishing Humanity”

June 12th - 14th 2019 Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand.
ณ ห้องภาพยนตร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 

ข่าวและกิจกรรม