สัมมนาผู้นำกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560


ข้อมูลเมื่อ : 21 กรกฎาคม 2560

3067 เข้าชม

...

กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 "รุ่งอรุณแห่งศิลปากรต้อนรับน้องใหม่ Life of dawn-Silpakorn next GEN" ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ เดอะเลกาซี่ริวแคว รีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี คณะจิตกรรมฯ ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 7 ราย ดังนี้

1. นางสาวมลฤดี  ประชุม  นักกิจการนักศึกษาปฏิบัติการ

2. นายรชต  เจริญพิมลกุล  รหัสนักศึกษา 01570066  หัวหน้านักศึกษา

3. นายวัฒนันท์  พัดลม  รหัสนักศึกษา 01570075  ประธานรับน้อง

4. นายจักรพันธุ์  อุณอนันต์  รหัสนักศึกษา 01570007  ฝ่ายสวัสดิการ

5. นายสิริวิช  สดประเสริฐ  รหัสนักศึกษา 01570091  ฝ่ายกำกับดูแล

6. นางสาวกุลธิดา  กฤษณคุปต์  รหัสนักศึกษา 01570003  ฝ่ายพยาบาล

7. นายภานนท์  สุชาตานนท์  รหัสนักศึกษา 01570061  ฝ่ายสันทนาการ

 

ข่าวและกิจกรรม