โครงการศิลปิน Workshop ARCADE#3  2019


ข้อมูลเมื่อ : 30 พฤษภาคม 2562

708 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

จัดโครงการ Workshop ศิลปินนานาชาติและศิลปินไทย

ซึ่งโครงการจะจัดขึ้นในวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2562 

โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้สอดคล้องกับ ARCADE#3   2019 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

 ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Workshopและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับศิลปินณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร ชั้น 1-2

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ข่าวและกิจกรรม