คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการศึกษา


ข้อมูลเมื่อ : 02 พฤษภาคม 2562

3082 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์  ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าภาค คณาจารย์จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านการบริหาร การจัดการหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการเทียบเคียงสมรรถนะทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ข่าวและกิจกรรม