การอบรม"การสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์"


ข้อมูลเมื่อ : 19 มีนาคม 2562

702 เข้าชม

...

           เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2561 

     คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

และสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดการอบรม "การสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร"

ให้กับคณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท-เอก นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 5 

 เวลา 12.30 - 15.30  ณ ห้องบรรยาย 301/2 

ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการทางทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ข่าวและกิจกรรม