นำเสนอความก้าวหน้าระดับมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)


ข้อมูลเมื่อ : 08 มีนาคม 2562

703 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 62 ในเวลา 17.00 น.

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีพิธีเปิดนิทรรศการ "AREA 5+1 : MINDSET"

และนิทรรศการศิลปะ “Fo(u)rtune“


ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 12 มีนาคม 2562

 

 โดยนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ปริญญาเอก)

 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5

 

ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

ข่าวและกิจกรรม