นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนนารีวุฒิ เข้าเยี่ยมชมหอศิลป์


ข้อมูลเมื่อ : 08 มีนาคม 2562

3075 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนารีวุฒิ จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมหอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

อ.ดร.วิชญ มุกดามณี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ นำเยี่ยมชมหอศิลป์ ภาควิชาศิลปไทย ภาควิชาภาพพิมพ์ และบริเวณห้องการเรียนการสอนต่างๆ

ในคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

 

ข่าวและกิจกรรม