ศิลปินเสวนา โดย วิทยา จันมา


ข้อมูลเมื่อ : 06 มีนาคม 2562

707 เข้าชม

...

วันที่ 6 มีนาคม 2562 

ภาควิชาประติมากรรมจัดโครงการศิลปินเสวนา

Artist Talk By Witaya Junma วิทยา จันมา

ศิลปินไทยผู้ผสมผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศิลปะเข้าด้วยกัน

ตั้งแต่เวลา 13.30 น. - 15.30 น.  

ณ ห้องบรรยาย 301/2 ชั้น 3 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ข่าวและกิจกรรม