Artist Talk by วิทยา จันมา


ข้อมูลเมื่อ : 01 มีนาคม 2562

734 เข้าชม

ขอเรียนเชิญฟังการเสวนา 

 Artist Talk By Witaya Junma  วิทยา จันมา 

ศิลปินไทยผู้ผสมผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศิลปะเข้าด้วยกัน 

ในวันพุธที่ 6 มีนคม 2562 

Witaya Junma

  >>กดตรงนี้<<

ในเวลา 13.30 น. - 15.30 น. 

ห้องบรรยาย 301/2 ชั้น 3 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ข่าวและกิจกรรม