เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) กับการสร้างสรรค์งานศิลปะ


ข้อมูลเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2562

700 เข้าชม

 

"การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) กับการสร้างสรรค์งานศิลปะ"

โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท เอเซค ฟรอนเทียร์ จำกัด

และ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

   การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรจำนวณ 4 คณะ ได้แก่ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, คณะมัณฑนศิลป์ และคณะอักษรศาสตร์ หมวดวิชาทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) มาผนวกเข้ากับผลงานศิลปะที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสร้างมิติใหม่และคุณค่าต่อผลงานศิลปะให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
#สร้างศิลปะให้มีชีวิต 


   กิจกรรมการอบรมวันที่ 16, 17,23 กุมภาพันธ์ 2562

 ความสนุกสนานต่างแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และผลงานที่นำเสนอออกมาเกิดความแตกใหม่ในวงการศิลปะ ซึ่งผลงานทั้งหมดที่นักศึกษานำเสนอในวันนี้จะจัดแสดงต่อเนื่องจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 

**ดูวิดีโอกดตรงนี้**

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ข่าวและกิจกรรม