ประเมินความก้าวหน้า ระดับปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา


ข้อมูลเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2562

701 เข้าชม

...

 เมื่้อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562   

นักศึกษาสาขาทัศนศิลปศึกษา (ระดับปริญญาโท) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นำเสนอผลงานต่อคณาจารย์ เพื่อประเมินความก้าวหน้า โดยมีคณาจารย์ผู้สอนให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนสนทนากับนักศึกษาถึงผลงานที่นำเสนอ

ระดับปริญญามหาบัณฑิต ณ หอศิลป์ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ข่าวและกิจกรรม