การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) กับการสร้างสรรค์งานศิลปะ ABCG Atelier 2019


ข้อมูลเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2562

716 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

มีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) วันแรก

"การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) กับการสร้างสรรค์งานศิลปะ"

โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท เอเซค ฟรอนเทียร์ จำกัด และ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


        การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรจำนวณ 4 คณะ ได้แก่ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, คณะมัณฑนศิลป์ และคณะอักษรศาสตร์ หมวดวิชาทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) มาผนวกเข้ากับผลงานศิลปะที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสร้างมิติใหม่และคุณค่าต่อผลงานศิลปะให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
ร่วมทำให้ศิลปะมีชีวิต


>>ดูวิดีโอกดตรงนี้<<

 

กิจกรรมการอบรมจะมีขึ้นในวันที่ 16, 17, 23 กุมภาพันธ์ 2562 


ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ข่าวและกิจกรรม