คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมคณะจิตรกรรมฯ


ข้อมูลเมื่อ : 29 มกราคม 2562

715 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จากจังหวัดสงขลา 

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ อ.ดร.วิชญ มุกดามณี รองคณบดีกิจการพิเศษ

และวิเทศสัมพันธ์  อาจารย์ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมในส่วนของภาควิชาต่างๆ

ในคณะจิตรกรรมฯ 

ข่าวและกิจกรรม