โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"ศิลปกรรมจากต้นไทร"


ข้อมูลเมื่อ : 28 มกราคม 2562

3066 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"ศิลปกรรมจากต้นไทร" เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โดยคณาจารย์จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกันคัดเลือกตกแต่งกิ่งของต้นไทรเพื่อนำมาสร้างผลงานศิลปะ 

ในการนี้ผลงานที่สร้างสรรค์ของคณาจารย์ จะนำมาจัดแสดงในหอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ในเดือนมีนาคม 2562 นี้ 

่"ศิลปกรรมจากต้นไทร" ต้นไทรต้นนี้เป็นต้นที่เคยตั้งตระหง่านอยู่ข้างๆหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำวังท่าพระ ซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่แต่เมื่อปลายปี 2561

เกิดฝนตกหนักและลมแรง ทำให้ต้นไม้ต้นนี้หักโค่นลงมาทั้งต้นและราก ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรเคลื่อนย้ายทั้งต้นมาเพื่อทำการปลูกใหม่บริเวณข้างๆลาน

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในส่วนของกิ่งก้านของลำต้นนำเคลื่อนย้ายมาสาขาประติมากรรม คณะจิตรกรรมฯ 

 

 

ข่าวและกิจกรรม