ศิลปินแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านศิลปะในระดับนานาชาติ


ข้อมูลเมื่อ : 11 มกราคม 2562

3074 เข้าชม

 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  อ.ดร.วิชญ มุกดามณี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ อ.ดร.พงษ์พันธ์ จันทนะมัฎฐะ และอาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน  ให้การต้อนรับศิลปิน China Academy of Art, HangZhou จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ด้วยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ความร่วมมือระหว่างคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กับ China Academy of Art, Hangzhou , China  เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะในระดับนานาชาติ เป็นการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางศิลปะกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ 

ทั้งนี้โครงการนี้จะจัดขึ้น ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

10 - 20 มกราคม 2562  ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี ชั้น 1

Project space A : B & C 

 

ข่าวและกิจกรรม