ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


ข้อมูลเมื่อ : 27 ธันวาคม 2561

3070 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

เข้าฝึกซ้อมใหญ่รับ(แต่งกายเหมือนกับวันพระราชทานปริญญาบัตร)

หลังการฝึกซ้อมใหญวันนี้นักศึกษาร่วมกันถ่ายภาพหมู่ หน้าลานศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ซึ่งกำหนดพิธีการพระราชทานปริญญาบัตร (วันจริง)

ในวันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

 

ข่าวและกิจกรรม