นักศึกษาสาขาทัศนศิลปศึกษา (ระดับปริญญาโท) ส่งสอบจบ


ข้อมูลเมื่อ : 27 ธันวาคม 2561

707 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 

นักศึกษาสาขาทัศนศิลปศึกษา (ระดับปริญญาโท) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ส่งงานสอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ณ หอศิลป์ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

โดยมีคณาจารย์ผู้ตรวจเล่มวิทยานิพนธ์ และผลงานของนักศึกษา

ข่าวและกิจกรรม