ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาทัศนศิลปศึกษา


ข้อมูลเมื่อ : 26 ธันวาคม 2561

705 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โดยมีคณาจารย์ผู้สอน และนักศึกษารุ่นพี่ และรุ่นน้องในสาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (ปริญญาโท)

เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ข่าวและกิจกรรม