สาขาทัศนศิลปศึกษา (ปริญญาโท) ประเมินผลงานโครงการ


ข้อมูลเมื่อ : 22 ธันวาคม 2561

3072 เข้าชม

...

  เมื่้อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 นักศึกษารุ่น 9 สาขาทัศนศิลปศึกษา (ระดับปริญญาโท)

ประเมินผลงานโครงการที่ 1-3 รายวิชา 200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโท

ข่าวและกิจกรรม