นิทรรศการ HOW ARE YOU, 66


Responsive image

09 พฤศจิกายน 2566 - 24 พฤศจิกายน 2566

นิทรรศการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยการรวมกลุ่มศิษย์เก่า คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ รุ่น 66 มีทั้งศิลปินอิสระ ครูอาจารย์หลากหลายสถาบันและอาชีพอื่นๆ ที่ยังคงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จึงได้รวบรวมผลงานสร้างสรรค์ร่วมแสดงในนิทรรศการทั้งหมด 29 ท่าน โดย
เกษมสันต์ ยอดสง่า
คมสัน เพ็ชรสิทธิ์
จาตุรนต์ ปานน้ำผึ้ง
จิรนันท์ จุลบท
จิรบ วิมุตติไชย
จิราภรณ์ สุดสิน
จีรวัฒน์ วิริยะอุดมเสถียร
เจนวิทย์ ไชยสี
ชญานิน กวางแก้ว
ชาคริยา สร้อยสม
ญาณี พรหมเดชะ
ณภัทร ปิยะวงศ์วัฒนา
ตันติกร โนนกอง
ถิรภัทร พืชผล
ทัดฌาน ไชยโอสถ
ธารทิพย์ ตั้งจิตต์ธรรม
นภาภรณ์ อินหลี
นฤชา สังขจารุ
นิชา ตันติศักดิ์
พรรณธิชา เพชรรักษ์
วรรณวิสา พัฒนศิลป์
ศราวุธ ไทยช่วย
ศิลปากร มณีรัตน์
สันติพัฒน์ พิศุทธิภัทรา
สิทธิ์วุธ ปราบริปู
สิริ ใหญ่มาก
สุกัญญา สอนบุญ
สุจิตรา พาหุการณ์
สุทธิพันธ์ สิทธิชัย

พิธีเปิดนิทรรศการ
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น.
 
ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
(นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 9 - 24 พฤศจิกายน 2566)
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 10.00 - 16.30 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


ข้อมูลเมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2566 622 เข้าชม

นิทรรศการหอศิลป์