นิทรรศการอีหยัง


Responsive image

01 ตุลาคม 2562 - 18 ตุลาคม 2562

นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต
สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดแสดง 1-18 ตุลาคม 2562
พิธีเปิด วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น.
ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น2 หอศิลป์บรมราชกุมารี
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม


ข้อมูลเมื่อ : 01 ตุลาคม 2562 1335 เข้าชม

นิทรรศการหอศิลป์